Andelsägd solel har flera fördelar. Bland annat ger andelsägande boende i lägenheter möjlighet att producera solel för att täcka sitt elbehov, trots att de inte äger takytor. Detta är inte minst en rättvisefråga då det är rimligt att alla, inte bara villaägare, får möjlighet att producera förnybar energi till lika ekonomiska villkor. Det finns även villaägare, vars tak inte alls lämpar sig för solceller, som också bör ges möjligheter att äga solceller tillsammans med andra.

En andelsägd solcellsanläggning ägs av en ekonomisk förening, som i sin tur ägs av föreningens medlemmar. Varje medlem äger en eller flera andelar, som berättigar till en viss mängd el till självkostnadspris – maximalt så mycket el som motsvarar medlemmens årliga elanvändning. Den ekonomiska föreningen är i sin tur knuten till ett elhandelsbolag. Föreningen rapporterar månadsvis till elhandelsbolaget hur mycket el medlemmarna fått för sina andelar. Sedan säljer och fakturerar elhandelsbolaget kunderna för den el de använt. Andelselen från den ekonomiska föreningen erhålls till självkostnadspris och övrig el till aktuellt marknadspris.

De ekonomiska förutsättningarna för andelsägd solel är idag långt ifrån rimliga, vilket syns i marknadsutvecklingen: det byggs i nästan inga andelsägda solcellsanläggningar alls. Och de som byggs är väldigt små. Detta beror på att:

 • Elen överförs till medlemmarna över det allmänna elnätet, vilket innebär att elhandlaren månadsvis måste debitera medlemmarna för energiskatt på den producerade elen.
 • Andelsägare av solcellsanläggningar inte är berättigade till skattereduktionen för mikroproducenter av förnybar el, eftersom in- och utmatning sker i olika anslutningspunkt.
 • Ekonomiska föreningar som äger förnyelsebar elproduktion idag är skyldiga att betala uttagsskatt, enligt ett ställningstagande från Skatteverket (131 380744-08/111). Hittills har Skatteverket inte tagit ut uttagsskatt från någon ekonomisk förening, men otydligheten i regelverket skapar en enorm osäkerhet (observera dock att bostadsrättsföreningar är undantagna från uttagsskatt).

Förslag:

 • Solelkommissionen anser att det är betydelsefullt att alla får möjlighet att producera egen förnybar energi till lika ekonomiska villkor – även de som inte äger sin fastighet. Därför anser Solelkommissionen att Inkomstskattelagen bör tillföras en paragraf om att skattereduktionen även gäller den som innehar andelar i en ekonomisk förening som levererar sol- eller vindel till sina medlemmar. Förändringen innebär att skattenedsättningen blir på samma nivå som dagens energiskatt. På så vis omfattar principen om att egenproducerad el ska få användas utan att belastas med energiskatt även el som produceras tillsammans. Det skapar förutsättningar för att den andelsägda elen ska kunna byggas ut.
  • Underlaget för skattenedsättningen får inte överstiga 10 000 kWh per medlem och år eller överstiga medlemmens årliga elförbrukning.
  • Skattereduktionen är 35 öre per kWh.
  • Skattereduktionen omfattar endast privatpersoner.
 • Solelkommissionen anser att Skatteverket snarast måste förtydliga att ekonomiska föreningar som levererar elektrisk kraft till sina medlemmar inte är skyldiga att betala uttagsskatt.
 • Läs mer  Fakta och förslag till lösning för skattereduktion för andelsägd förnybar el
 • Läs en av våra debattartiklar http://www.solelkommissionen.se/debattartiklar/di-energiskatten-stoppar-solel/

Senast uppdaterad: 2020-03-13