Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem vars syfte är att öka produktionen av förnybar el på ett kostnadseffektivt sätt. Under de femton första åren är solcellsanläggningar berättigade till elcertifikat. Produktionen mäts per timme, antingen precis vid solcellsanläggningen (all solelproduktion) eller vid anslutningspunkten (endast den solel som matas in på nätet), och rapporteras till Energimyndigheten. Ett certifikat erhålls sedan per megawattimme förnybar el, vilket kan säljas och ger då en intäkt till elproducenten.

Elanvändare, som använder el som de själva producerat och mängden använd el uppgår till mer än 60 MWh/år, är även kvotpliktiga. De behöver då köpa elcertifikat motsvarande gällande kvot. Kvoten för år 2017 är 24,7 procent. Det innebär att den som producerar 100 MWh/år i en solcellsanläggning, där all el förbrukas internt, dels får 100 elcertifikat men även behöver använda 25 elcertifikat (motsvarande årets kvot). De resterande 75 kan säljas.

Det finns även en marknad för handel med ursprungsgarantier av el. Den som producerar en megawattimme el erhåller en ursprungsgaranti i form av ett elektroniskt certifikat. Elhandlare måste köpa ursprungsgarantier för att kunna garantera ursprunget på elen man säljer, på så vis skapas en marknad och ett värde på ursprungsgarantierna. Idag är dock värdet på ursprungsgarantier lågt, även om de som avser sol är mest värda av de förnybara energislagen.

Förslag:

  • Solelkommissionen är mycket positiva till elcertifikatsystemet, till att det utökas med 18 TWh och förlängs till 2030.
  • Solelkommissionen anser att elcertifikatsystemet har stor betydelse för även anläggningar på mellan 20 och 68 kW, exempelvis på flerbostadshus som ofta inte får del av skattereduktionen för mikroproduktion av förnybar el. Det är därför avgörande för allmännyttiga bostadsbolag, privata fastighetsägare med hyreshus och bostadsrättsföreningar att dessa anläggningar fortsatt omfattas av elcertifikatsystemet. Endast anläggningar som får del av skattereduktionen kan uteslutas ur elcertifikatsystemet, men skattereduktionen bör då utökas med 20 öre/kWh.
  • Solelkommissionen anser även att Energimyndighetens rätt att ta ut en avgift, för kontot där elcertifikaten administreras, bör avskaffas.
Senast uppdaterad: 2017-02-23