Egenproducerad småskalig solel (mindre än 255 kW) är befriad från energiskatt, så länge den används direkt i byggnaden, alltså innanför anslutningspunkten till det allmänna elnätet. El som flyttas över det koncessionspliktiga nätet mellan en fastighetsägares olika fastigheter, blir däremot belagd med energiskatt, trots att den inte säljs. Det innebär alltså att det inte är möjligt att installera solceller på sommarstugan, och sedan använda elen i lägenheten i stan, utan att den flyttade elen blir belagd med energiskatt. Det är inte heller möjligt för en fastighetsägare att producera solel i en solig byggnad, för att sedan använda den i en skuggad byggnad, utan att energiskatteplikten utlöses.

Vissa typer av starkströmsledningar är dock undantagna från koncessionsplikten, och kallas då för icke koncessionspliktiga nät, IKN. Undantagen gör att fastighetsägaren, i vissa fall, kan ha en egen starkströmsledning och använda denna för att flytta solel utan att mata in den på det allmänna, koncessionspliktiga elnätet. Sådana starkströmsledningar får byggas inom exempelvis ett industriområde, en galoppbana eller ett sjukhus (listan på undantag är lång), men inte inom en bostadsfastighet. Det innebär att ett sjukhus kan installera solceller på en solig byggnad, och sedan dra en ledning för att flytta elen till en annan byggnad inom fastigheten, men att ägare av flerbostadshus inte kan göra samma sak.

Förslag:

  • Solelkommissionen anser att man måste ha rätt att använda det allmänna elnätet för att flytta egenproducerad solel mellan sina egna fastigheter utan att det utlöser energiskatt. Rätten ska gälla enbart el som täcker den egna förbrukningen och som kommer från småskaliga anläggningar på mindre än 255 kW. Solelkommissionen menar att det kan ske genom lokala energigemenskaper och virtuella nät.
  • Solelkommissionen anser även att man måste ha rätt att flytta egenproducerad solel mellan sina egna byggnader utan att det utlöser energiskatt, vare sig man äger ett industriområde eller ett flerbostadshus. Solelkommissionen menar därför att undantag för nätkoncession även bör gälla inom flerbostadsfastigheter.
  • Läs mer om våra förslag i vårt remissvar på utredningen Moderna elnät som föreslår en rätt till internt nät för flerbostadshus 

Senast uppdaterad: 2020-03-13