Solelkommissionen anser att vi bör tillvarata solens energi och att alla bör ha rätt att producera sin egen solel, oberoende av var man bor, hur fastigheterna ägs eller vilken verksamhet som bedrivs i dessa. För att det ska bli praktiskt möjligt krävs en förändrad lagstiftning som ger elkunder, privata såväl som företag, enkla och långsiktiga förutsättningar att bli egna solelproducenter.

Solelkommissionen anser att sju förändringar är särskilt viktiga för en snabb och kostnadseffektiv utbyggnad av Sveriges solelproduktion:

  1. Utfasning av investeringsstödet till företag och BRF:er och övergång till EnergiRot för villaägare.
  2. Rätten att använda egenproducerad el utan att betala energiskatt i anläggningar större än 255 kW.
  3. Breddad skattereduktion, så den även omfattar andelsägd el.
  4. Rätten till Ursprungsgarantier för mikroproducenter
  5. Öppna för interna nät för flerbostadshus
  6. Lokala energigemenskaper med virtuella nät för att uppnå rätten att flytta egenproducerad el mellan sina förbrukningspunkter utan att det utlöser energiskatt
  7. Rätt för mikroproducenter att få sin skattereduktion på elfakturan månadsvis.

Frågor vi bevakar

  1. Incitament i elnätstariffen för att styra sin elförbrukning och producera egen solel
  2. Borttagande av bygglovskrav för platta tak, samt se över olika långa handläggningstider
  3. CO2-reduktion för kundägd solel. Det krävs en LCA som får myndighetsstatus.

Solelkommissionens fokusfrågor 2020

Johan Öhnell, Solelkommissionens initiativtagare, berättar om fokusfrågorna för 2020 på tre minuter. Inspelningen är från ett webbinarium i april. Vill du se även våra riksdagspolitiker och få deras syn på frågorna? Du hela hela webbinariet här.

Solelkommissionens lösningar

Lösningarna finns närmare beskrivna i senaste årsrapporten, i de fakta-förslag vi tagit fram, samt i de brev och remisser vi skickat till de olika departementen och till Energimyndigheten:

2021-01-18: Till finansdepartementet angående utökad skattebefrielse för egenproducerad el

2021-01-19: Årsrapport 2020

2021-01-14: Till Naturskyddsföreningen: Remissvar El märkt med Bra miljöval 

2020-07-07: Rapport: Solel på stora tak – Vad är potentialen och hur gör andra EU-länder?

2020-06-12: Till Finansdepartementet angående Skattereduktion för installation av grön teknik – grönt avdrag

2020-06-03: Till Infrastrukturdepartementet angående Ei:s rapport och förslag till genomförande av EU lagstiftning inom
elmarknadsområdet och förnybarhetsdirektivet

2020-05-25: Till Infrastrukturdepartementet angående ursprungsgarantier för mikroproducenter

2020-03-06: Fakta och förslag: Ursprungsgarantier för mikroproduktion

2020-01-22: Årsrapport 2019 med förslag till lösningar

2019-11-20: Till Infrastrukturdepartementet: Remissvar Mindre aktörer i energilandskapet (SOU 2018:76) 

2019-10-29: Till Infrastrukturdepartementet: Remissvar Moderna elnät (SOU 2019:30)

2019-10-09: Till Miljö- och energidepartementet angående utredning av vissa genomförandefrågor i förnybarhetsdirektivet (I2019/02420/E)

2019-09-25: Fakta och förslag: Sveriges stoppregel för större solelanläggningar

2019-06-30: Fakta och förslag: Skattereduktion för andelsägd förnybar el

2019-04-05: Till Miljö- och energidepartementet angående Energimyndighetens rapport om kontrollstation 2019 för elcertifikatsystemet (ER 2018:25)

2019-01-19: Årsrapport 2018

2018-10-25: Till Energimyndigheten angående ny föreskrift för statligt stöd till solceller

2018-05-25: Till Finansdepartementet angående ytterligare utvidgad skattebefrielse

2018-01-17: Årsrapport 2017

2018-01-05: Till Utredningen om mindre aktörer i ett energilandskap i förändring – Rätten att flytta el

2018-01-04: Till Näringsdepartementet angående Boverkets rapport om bygglov för solceller

2018-01-04: Till miljö- och energidepartementet angående ny elmarknadslag

2017-01-20: Årsrapport 2016

2017-01-18: Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el

2016-12-15: Till Finansdepartementet: Möjliggör andelsägande av solceller

2016-11-30: Till Miljö- och energidepartementet: Låt fler anläggningar stanna i elcertifikatsystemet

2016-05-04: Till Finansdepartementet: Omsättningsgräns för mervärdesskatt  

2016-01-20: Till Finansdepartementet: Lösningen på energiskattefrågan

2016-01-20: Programförklaring Solelkommissionen 2016

2016-01-15: Årsrapport 2015

2015-11-24: Till Miljö- och energidepartementet: Vår syn på investeringsstödet

2015-10-23: Till Energimyndigheten: Synpunkter inför utredningen om solelstrategi

2016-03-30: Programförklaring Solelkommissionen 2015

2015-03-30: Förbättrade förutsättningar för egenproduktion av solel – Solelkommissionens utredning av hur Sveriges stora solelpotential kan tillvaratas. Framtagen våren 2015.

Senast uppdaterad: 2021-01-25