Solelkommissionen anser att vi bör tillvarata solens energi och att alla bör ha rätt att producera sin egen solel, oberoende av var man bor, hur fastigheterna ägs eller vilken verksamhet som bedrivs i dessa. För att det ska bli praktiskt möjligt krävs en förändrad lagstiftning som ger elkunder, privata såväl som företag, enkla och långsiktiga förutsättningar att bli egna solelproducenter.

Solelkommissionen anser att sju förändringar är särskilt viktiga för en snabb och kostnadseffektiv utbyggnad av Sveriges solelproduktion:

  1. Rätt att flytta egenproducerad el mellan egna förbrukningspunkter utan energiskatt.
  2. Rätt för mikroproducenter att få sin skattereduktion på elfakturan månadsvis.
  3. Breddad skattereduktion, så den även omfattar andelsägd el.
  4. Utfasning av investeringsstödet till 2020 – börja med villaägare och ersätt med SolROT.
  5. Begränsning av den fasta delen i elnätsavgiften till 50 %.
  6. Rätten att använda egenproducerad el i anläggningar större än 255 kW.
  7. Koldioxidreduktion för kundägd solel. En livscykelanalys med myndighetsstatus krävs.
  8. Borttagande av bygglov.

Lösningarna finns närmare beskrivna i de programförklaringar och utredningar vi tagit fram, samt i de brev och remisser vi skickat till de olika departementen och till Energimyndigheten:

2019-11-20: Till Infrastrukturdepartementet: Remissvar Mindre aktörer i energilandskapet (SOU 2018:76) 

2019-10-29: Till Infrastrukturdepartementet: Remissvar Moderna elnät (SOU 2019:30)

2019-10-09: Till Miljö- och energidepartementet angående utredning av vissa genomförandefrågor i förnybarhetsdirektivet (I2019/02420/E)

2019-09-25: Sveriges stoppregel för större solelanläggningar

2019-04-05: Till Miljö- och energidepartementet angående Energimyndighetens rapport om kontrollstation 2019 för elcertifikatsystemet (ER 2018:25)

2019-01-19: Årsrapport 2018.

2018-10-25: Till Energimyndigheten angående ny föreskrift för statligt stöd till solceller.

2018-05-25: Till Finansdepartementet angående ytterligare utvidgad skattebefrielse.

2018-01-17: Årsrapport 2017.

2018-01-05: Till Utredningen om mindre aktörer i ett energilandskap i förändring – Rätten att flytta el

2018-01-04: Till Näringsdepartementet angående Boverkets rapport om bygglov för solceller

2018-01-04: Till miljö- och energidepartementet angående ny elmarknadslag.

2017-01-20: Årsrapport 2016.

2017-01-18: Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el.

2016-12-15: Till Finansdepartementet: Möjliggör andelsägande av solceller.

2016-11-30: Till Miljö- och energidepartementet: Låt fler anläggningar stanna i elcertifikatsystemet.

2016-05-04: Till Finansdepartementet: Omsättningsgräns för mervärdesskatt.  

2016-01-20: Till Finansdepartementet: Lösningen på energiskattefrågan.

2016-01-20: Programförklaring Solelkommissionen 2016.

2016-01-15: Årsrapport 2015.

2015-11-24: Till Miljö- och energidepartementet: Vår syn på investeringsstödet.

2015-10-23: Till Energimyndigheten: Synpunkter inför utredningen om solelstrategi.

2016-03-30: Programförklaring Solelkommissionen 2015.

2015-03-30: Förbättrade förutsättningar för egenproduktion av solel – Solelkommissionens utredning av hur Sveriges stora solelpotential kan tillvaratas. Framtagen våren 2015.

Senast uppdaterad: 2019-12-02