Solelkommissionen anser att vi bör tillvarata solens energi och att alla bör ha rätt att producera sin egen solel, oberoende av var man bor, hur fastigheterna ägs eller vilken verksamhet som bedrivs i dessa. För att det ska bli praktiskt möjligt krävs en förändrad lagstiftning som ger elkunder, privata såväl som företag, enkla och långsiktiga förutsättningar att bli egna solelproducenter.

Solelkommissionen anser att sju förändringar är särskilt viktiga för en snabb och kostnadseffektiv utbyggnad av Sveriges solelproduktion:

  1. Rätt att flytta egenproducerad el mellan egna förbrukningspunkter utan energiskatt.
  2. Rätt för mikroproducenter att få sin skattereduktion på elfakturan månadsvis.
  3. Breddad skattereduktion, så den även omfattar andelsägd el.
  4. Utfasning av investeringsstödet till 2020 – börja med villaägare och ersätt med SolROT.
  5. Begränsning av den fasta delen i elnätsavgiften till 50 %.
  6. Rätten att använda egenproducerad el i anläggningar större än 255 kW.
  7. Koldioxidreduktion för kundägd solel. En livscykelanalys med myndighetsstatus krävs.
  8. Borttagande av bygglov.

Lösningarna finns närmare beskrivna i de programförklaringar och utredningar vi tagit fram, samt i de brev och remisser vi skickat till de olika departementen och till Energimyndigheten:

2020-01-22: Årsrapport 2019

2020-01-07: Fakta-PM ursprungsgarantier för mikroproduktion

2019-11-20: Till Infrastrukturdepartementet: Remissvar Mindre aktörer i energilandskapet (SOU 2018:76) 

2019-10-29: Till Infrastrukturdepartementet: Remissvar Moderna elnät (SOU 2019:30)

2019-10-09: Till Miljö- och energidepartementet angående utredning av vissa genomförandefrågor i förnybarhetsdirektivet (I2019/02420/E)

2019-09-25: Sveriges stoppregel för större solelanläggningar

2019-06-30: Förslag till lösning för skattereduktion för andelsägd förnybar el

2019-04-05: Till Miljö- och energidepartementet angående Energimyndighetens rapport om kontrollstation 2019 för elcertifikatsystemet (ER 2018:25)

2019-01-19: Årsrapport 2018

2018-10-25: Till Energimyndigheten angående ny föreskrift för statligt stöd till solceller

2018-05-25: Till Finansdepartementet angående ytterligare utvidgad skattebefrielse

2018-01-17: Årsrapport 2017

2018-01-05: Till Utredningen om mindre aktörer i ett energilandskap i förändring – Rätten att flytta el

2018-01-04: Till Näringsdepartementet angående Boverkets rapport om bygglov för solceller

2018-01-04: Till miljö- och energidepartementet angående ny elmarknadslag

2017-01-20: Årsrapport 2016

2017-01-18: Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el

2016-12-15: Till Finansdepartementet: Möjliggör andelsägande av solceller

2016-11-30: Till Miljö- och energidepartementet: Låt fler anläggningar stanna i elcertifikatsystemet

2016-05-04: Till Finansdepartementet: Omsättningsgräns för mervärdesskatt  

2016-01-20: Till Finansdepartementet: Lösningen på energiskattefrågan

2016-01-20: Programförklaring Solelkommissionen 2016

2016-01-15: Årsrapport 2015

2015-11-24: Till Miljö- och energidepartementet: Vår syn på investeringsstödet

2015-10-23: Till Energimyndigheten: Synpunkter inför utredningen om solelstrategi

2016-03-30: Programförklaring Solelkommissionen 2015

2015-03-30: Förbättrade förutsättningar för egenproduktion av solel – Solelkommissionens utredning av hur Sveriges stora solelpotential kan tillvaratas. Framtagen våren 2015.

Senast uppdaterad: 2020-01-22