Företag, offentliga organisationer och privatpersoner som investerar i solceller kan ansöka om investeringsstöd. Stödnivån ligger sedan maj 2019 på 20 procent av investeringskostnaden oavsett om du är företag, privatperson eller en bostadsrättsförening. I investeringskostnaden inkluderas både material- och arbetskostnader. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor. Ett företag kan ansöka om ett obegränsat antal anläggningar.

Ansökningarna behandlas i turordning av länsstyrelserna. Kön till stödet har historiskt varit lång och pengarna har tagit slut och regeringen har löpande fyllts på så att alla som söker ska få stöd. För 2020 är det över en miljard kronor avsatt, inkl de extra 500 MSEK som tillfördes i höstbudgeten 2019. Stödet har också förlängts till år 2020. Det gör att pengarna räcker alla som sökte 2019 och i början av 2020. Regeringen har tidigare år alltid tillfört mer pengar i vårbudgeten som presenteras i april. Alla som planerar att bygga solceller bör därför lämna in sin ansökan så snart som möjligt.

För att kunna få stöd måste anläggningen måste vara nätansluten och installationen måste vara slutförd senast den 31 december 2020. Stödansökningar från företag ska skickas till Boverket innan projektet påbörjats, medan stödansökningar från privatpersoner måste skickas inom sex månader från det att projektet påbörjats.

För privatpersoner finns det även möjlighet att ansöka om ROT-avdrag för solcellsinstallationen. Det är dock inte möjligt att få både ROT-avdrag och investeringsstöd. För tillfället ligger ROT-avdraget på 30 procent av arbetskostnaderna, inklusive mervärdesskatt, och får som högst uppgå till 50 000 kronor per person och år.

Förslag:

  • Solelkommissionen anser att investeringsstödet bör fasas ut för företag och BRF:er, enligt en tydligt kommunicerad plan. Det är fullt möjligt om Solelkommissionens förslag till förändringar i regelverken för energiskatt genomförs. Då skapas en marknad utan riktade stöd och utbyggnaden kan ske i snabb takt. Vårt förslag är att investeringsstödet sänks till 10 procent år 2021, för alla företag som bygger anläggningar på upp till 255 kW. Och att den nya sänkta nivån gäller tom december 2022. Denna plan bör beslutas och kommuniceras i samband med vårbudgeten 2020, för att åstadkomma en framförhållning för kunderna.
  • Investeringsstödet till villaägare bör tas bort och 2021 ersättas med EnergiRot där solceller ingår, på 50 procent av arbetskostnaderna. Genom att ROT lyfts ur det vanliga ROT-avdraget skapas en långsiktighet, där framtida förändringar i ROT-avdraget inte behöver påverka solcellsinstallationer. EnergiRoten ska även omfatta nybyggda villor.
  • Solelkommissionen anser att taket på 1,2 MSEK bör höjas till 6 MSEK för att stödet även ska vara relevant för solelparker. Det tidigare elcertifikatsystemet som varit ett viktigt stöd för större anläggningar kommer om inga förändringar görs i regelverken inte ge något stöd kommande år.
  • Dagens förordning om investeringsstödet, som går ut sista dec 2020, bör förlängas för företag, BRF:er och lantbruk till dec 2023. Dvs stöd ges och beslutas fram till dec 2022 och sedan har kunderna ett år på sig att färdigställa solelanläggningarna.

Senast uppdaterad: 2020-03-13