För alla oss i Solelkommissionen är det tydligt att dagens lagstiftning begränsar möjligheten att producera egen solel.

På nedanstående sidor hittar du nuvarande regler, tillsammans med våra förslag, för olika typer av solelproducenter:

Solelkommissionen anser att sex förändringar är särskilt viktiga för en snabb och kostnadseffektiv utbyggnad av Sveriges solelproduktion:

  1. Rätt att flytta egenproducerad el mellan egna förbrukningspunkter utan energiskatt.
  2. Rätt för mikroproducenter att få sin skattereduktion på elfakturan månadsvis.
  3. Breddad skattereduktion, så den även omfattar även andelsägd el.
  4. Utfasning av investeringsstödet till 2019 – börja med villaägare och ersätt med SolROT.
  5. Begränsning av den fasta delen i elnätsavgiften till 50 %.
  6. Fortsättning av elcertifikatsystemet efter 2020.
  7. Rätten att använda egenproducerad el i anläggningar större än 255 kW.
Senast uppdaterad: 2017-02-23