Årskrönika: Äntligen kom solelboomen till Sverige!

Det är med en skön känsla jag skriver denna krönika de första dagarna i januari. Det är många som arbetat länge för att solel ska bli en del energisystemet även i Sverige.

Solkompaniet startade redan 2010 och flera stora fastighetsbolag har varit pionjärer genom att tidigt pröva solcellstekniken. Och 2018 hände det – över 10 000 villaägare installerade solceller och den svenska solcellsmarknaden omsatte totalt mer än 2 miljarder kronor. En marknad som år 2012 endast omsatte ett par hundra miljoner. Under året startades det mellan 5-10 nya solelföretag per månad i Sverige! En marknad med så snabb tillväxt brukar alltid dras med kvalitets- och kapacitetsproblem, vilket självklart även gäller solel. Men på längre sikt gör det att vårt mål om att solel ska stå för 10 procent av elförbrukningen i Sverige 2030 känns fullt möjligt att nå.

Vad fick det att hända?

Ett antal regelverksförändringar de senaste åren har tagit bort hinder för villaägarna och när höjningen av investeringsstödet kom i januari 2018 tog villamarknaden fart. Energibolagens kraftfulla reklamkampanjer för solel hjälpte till att berätta om hur enkelt det är med solel och försäljningen tog fart.

För fastighetsbolagen var borttagandet av den feltänkta solelskatten i juli 2017 förändringen som skapade förutsättningarna för en solelboom. Under våren 2018 ökade både privata och offentliga fastighetsägare sina satsningar på solel. Ett talande exempel är Lokalförvaltningen i Göteborg som upphandlade cirka 60 solcellsprojekt under 18 månader i en ny form av ramavtal. Tidigare var det vanliga att alla upphandlade ett projekt i taget. Inför 2019 finns solelsatsningar med i många vanliga budgetar. För de fastighetsägare som var tidigt ute med sina satsningar är solel på väg att bli en del av vardagen. Och de som börjar nu, gör det med stora volymer redan från början. Antalet tak att bygga solceller på i Sverige är nästan oändligt, så utbyggnaden kommer att pågå i många år.

Den tredje och mest långsiktiga påverkan kommer dock från den förnyade medvetenheten om klimatkrisen som följde extremsommaren 2018. Och att solel både i Sverige och övriga delar i världen en avgörande del i omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Hur utvecklas marknaden?

Under 2018 syns en uppdelning av marknaden mellan de bolagen som bygger större anläggningar för kommersiella och offentliga aktörer, och villamarknaden. Marknaderna är ungefär lika stora idag och bägge har ungefär samma potential.

På villamarknaden är det spännande att se att den nya marknadsmodellen bygger på att olika typer av aktörer samverkar för att förse villakunderna med solel. Ett antal stora nationella varumärken, främst energibolag med stora kundbaser, står för kommunikation och försäljning. De är också trygga företag att teckna avtal med för villakunderna och kommer även köpa deras överskottsel. Ett antal grossistbolag, som ofta är delar av globala solelnätverk, säljer solceller till de lokala installatörerna som sedan gör jobbet hos villakunderna. Marknadsmodellen går snabbt att skala upp och vår bedömning är att den kommer vara standardmodellen i Sverige. Under 2019 kommer även stora varumärken som IKEA att ge sig in på solelmarknaden, vilket kommer påverka tillväxten positivt.

Vad händer med solcellsstödet och andra regelverksfrågor?

I den budget för 2019 som riksdagen antog i december så halveras stödet till solceller, både i miljoner kronor och från 30 procent till 15 procent. Det är självklart olyckligt att minskningen sker med mycket kort varsel, det skapar en osäkerhet för alla som står i kön för att få stöd.

Solelkommissionen, ett nätverk som Solkompaniet är ansvarig för och där Vasakronan, JM, och Telge Energi ingår, har länge drivit frågan om att det krävs en långsiktig plan för att fasa ut investeringsstödet. Vårt budskap nu är att en ny regeringen måste ta fram denna plan under våren 2019 och tillföra de ytterligare medel som behövs för att alla som söker stöd under 2019 och 2020 kommer få 15 procent. Samt att under 2021 helt fasa ut stödet. Vårt förslag är att stödet till privatpersoner redan under 2019 ersätts med en SolRot, som ger alla villaägare rätt till ett rotavdrag på 15-20 procent av kostnaden. En SolRot är ett mycket enklare sätt för privatpersoner och tar bort den risk som finns med att stå i en lång kö. Då sker avdraget redan på fakturan!

Vår bedömning är att solelboomen är här för att stanna, även om de tvära kasten av solcellsstödet drabbar kunderna. Priserna för solceller har fallit under 2017 och 2018 tack vare borttagandet av importtullar inom EU och de högre elpriserna gör också att solelkalkylen påverkas positivt. I Solelkommissionen jobbar vi även vidare att ta bort 255 kilowattgränsen per anläggning i Sverige och att flerbostadshus ska få rätt att föra solel mellan byggnader i samma kvarter. Och ytterligare en antal frågor för att göra det enklare med kundägd solel.

Johan Öhnell,
Ordförande Solkompaniet och initiativtagare till Solelkommissionen

Undrar du vad Solelkommissionen gjorde under 2018? Vi har skrivit en summering!