Brev till Finansdepartementet: Lösningen på solskattefrågan

Riksdagen beslöt i december 2015 att göra ändringar i lagen om skatt på energi (LSE). Förändringarna innebär bland annat att juridiska personer, med mer än 255 kWt solceller, blir energiskattepliktiga för all solel, även den som används direkt i fastigheten. Det innebär bland annat att utbyggnaden av solel på skolor, sjukhus, allmännyttiga bostadsbolags flerbostadshus och större bostadsrättsföreningar, kommer att upphöra.

Regeringen motiverade storleksbegränsningen med att en skattefrihet för större fastighetsägare skulle stå i strid med EU:s statsstödsregler. I december 2015 kom dock Finansdepartementet med en utredning som hanterar EU:s statsstödsregler för industrins nedsättning av energiskatten. Utredningens förslag går i korthet ut på att Skatteverket, istället för elhandelsbolagen, ska hantera industrins skattereduktion. Företagen betalar först full energiskatt, när de köper in sin el, och begär sedan återbetalning av Skatteverket. På så vis kan Skatteverket få bättre insyn i vilka företag som får skattereduktionen, vilket är ett krav för att Sverige ska kunna göra undantag från EU:s statsstödsregler och behålla industrins reducerade energiskatt.

Industrins lösning även fungerar för solelen, och EU:s statsstödsregler är således inte längre ett hinder. Solelkommissionen därför har skrivit till både Finansdepartementet och Energiministern, för att uppmärksamma dem på lösningen.

Här hittar du brevet till Finansdepartementet.