Brev till Miljödepartementet: vår syn på investeringsstödet

I oktober presenterade Energimyndigheten ett underlag till revidering av förordningen om solcellsstöd. Underlaget innehöll flera förslag som är negativa för utbyggnaden av solenergi i Sverige. Därför skickar vi nu våra förslag till miljö- och energidepartementet. Här hittar du vårt brev:

Övergripande syn

Investeringsstödet har varit avgörande för att få större fastighetsägare, både offentliga och privata, att bygga sina första solcellsanläggningar i Sverige. Det har medfört att kunskapen och intresset hos större fastighetsägare har ökat kraftigt, och att de idag ser solel som ett bra sätt att använda stora, oanvända takytor för att producera solel för att reducera sina fastigheters elbehov.

Solelkommissionens anser att det är avgörande att stödet fasas ut stegvis, från dagens nivå på 30 %, enligt en tydlig plan under de fyra år som återstår av stödperioden.

Kommentar på Energimyndighetens rapport ”Underlag för revidering av solcellsstöd”

Förslaget, som kom från Energimyndigheten i oktober, råder regeringen att helt ta bort investeringsstödet för bostadsrättsföreningar samt sänka det från dagens 30 % till 10 % för företag 2016. Investeringsstödet kom 2009, och har precis förlängts av regeringen till 2019, och bör för bostadsrättsföreningar och företag istället fasas ut under hela perioden.

Det är bra att myndigheten föreslår att stödet tas bort för villaägare, då de kan göra ROT-avdrag vid installationen och använda den skattereduktion för solel som införts 2015. För villaägare är stödet krångligt eftersom det kräver en separat ansökan, medan ROT avdraget bara innebär ett enkelt kryss när man beställer sin solcellsanläggning. Att stödet tas bort för villaägare innebär att försäljningsprocessen underlättas och öppnar för nya aktörer, som exempelvis IKEA, att sälja solcellspaket.

Men för företag och bostadsrättsföreningar är däremot ett sänkt/slopat investeringsstöd redan 2016 förödande när det kombineras med regeringens nya lag om skatt på energi som träder i kraft 2016. Den nya lagen innebär att fastighetsägare med solceller på mer än 255 kW ska betala energiskatt på den el som man själv producerar och förbrukar i sin fastighet.  Gränsen på 255 kW per juridisk person innebär att ett kommunalt bostadsbolag som Familjebostäder kan använda 2 % av sina tak för solceller. Regeringen har i sin budgetpropp sagt att man avser att se om man på något sätt kan kompensera de fastighetsägare som drabbas av den nya skatten. Solelkommissionen anser att, innan man återkommit med något sådant förslag, kan investeringsstödet vara ett viktigt sätt att se till att det inte blir ett tvärstopp i solcellsutbyggnaden för de större fastighetsägarna.

Ett lämpligt första steg i utfasningen därför är en stödnivå på 25 % under 2016. Då kan alla de fastighetsägare som börjat bygga solceller fortsätta, medan regeringen har tid att arbeta vidare på ett nytt regelverk som gör det möjligt att använda alla Sveriges tak till egenproduktion av solel. Vi anser även att det inte är rimligt att, som  Energimyndigheten, behandla bostadsrättsföreningar som villor, eftersom de inte kan göra ROT-avdrag och ofta inte heller få skattereduktion. De måste, precis som lantbrukare och företag, inkluderas i stödet på samma nivå, dvs 25 % för 2016.

Vi ser även att det är bra att förordningen utformas så att investeringsstödet utgår från den nivå som det är när företagen bygger sina solcellsanläggningar. De senaste åren har det varit en lång kö till investeringsstödet och det är därför viktigt att företagen vet vilken stödnivå som kommer gälla om och när stödet beviljas. Annars får stödet en negativ effekt genom att man avvaktar tills man får stödet beviljat. Med de nivåer för solcellsstödet som regeringen har med i budgetproppen för 2016 så kan företagen känna sig relativt säkra att investeringsstödet kommer att beviljas även om det tar över ett år till beslut.

Solelkommissionen anser även att det är önskvärt att vi under 2016 får en utfasningsplan för de återstående åren 2017-2019.