Ellagens undantag 1,5 MW undantag viktig för all solel

Solelkommissionen anser att undantaget är extremt viktigt både för mindre solelparker och för alla takanläggningar över 43.5 kW. Undantaget gör att mindre markområden på upp till 2 hektar, som annars inte skulle användas för elproduktion, kommer till användning. Mindre solelparker kan byggas snabbt och anslutas till lokalnät. 

Idag används undantaget även av nätbolagen för alla fastighetsägare, som bygger solelanläggningar på sina tak, för det överskott som går ut på nätet. Tack vare undantaget får fastighetsägarna ett incitament att bygga större och använda hela sina tak för solel, genom att överskottet kan gå ut på nätet utan extra nätavgifter. Fastighetsägaren använder en befintlig anslutningspunkt som hen har erlagt anslutningsavgift för och betalar årliga elnätsavgifter för utifrån sin elförbrukning. Det gör det rimligt att dagens rätt att mata ut överskott utan extra elnätsavgifter bibehålls. Det innebär att det kommer att byggas större solelanläggningar och tillföras ett antal TWh överskottsel där den behövs som bäst i vårt elsystem.

Här hittar du alla Solelkommissionens remissvar >> 

2021-03-23