En tillbakablick på 2015

Solelkommissionen bildades i början av 2015 av Familjebostäder, HSB, Telge Energi och Solkompaniet, med målsättningen att anpassa gällande lagstiftning så att egen förnybar elproduktion inte motverkas och så att Sverige, år 2030, kan producera minst 10 % av elbehovet med energi från solen. Under hösten kom Vasakronan med i Solelkommissionen.

Nedan hittar du en kort sammanfattning av Solelkommissionens syn på solåret 2015, men kika gärna närmare i vår årsrapport för en närmare beskrivning av allt som hände och vad vi gjorde.

Under 2015 blev solen för första gången en tydlig del av energidebatten och kunskapen om frågorna har ökat hos såväl politiker som myndigheter. För första gången har solel också kommit in i lagen om skatt på energi, vilket innebär att vi lämnar den tid då det var Skatteverkets tolkningar som var grunden för beskattning av solel. För privatpersoner, samt mindre och medelstora företag, har vi nu fått en lag som tydligt ger skattefrihet för den el man producerar och använder själv. Dessutom är det nu även tillåtet att sälja överskottsel, utan att förlora skattefriheten på den el man använder själv. Det är ett stort steg framåt för solelen!

För fastighetsägare med mer än 255 kWt solel innebär lagen däremot att elen blir energiskattepliktig även om den används i fastigheten. Det medför att utbyggnaden av solel på alla offentligt ägda byggnader, som skolor, sjukhus och allmännyttiga bostadsbolags flerbostadshus, riskerar att upphöra. Samma sak gäller alla privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som har sina fastigheter samlade i ett och samma bolag.

Solelkommissionens uppfattning är att egenproducerad solel, som används för att reducera fastighetens energiförbrukning, ska vara befriad från energiskatt på samma sätt som andra energieffektiviseringsåtgärder, exempelvis fönsterbyten eller värmepumpar.

Många frågor hänger ännu i luften: flytt av skattereduktionen till elräkningen, möjligheten att underlätta andelsägande, slopat krav på momsregistrering för privatpersoner och möjligheten att flytta el mellan förbrukningspunkter. Flera av våra förslag handlar om att göra det enklare att vara elkund och ha egen solel.  Vår grunduppfattning är att kundägd solel borde få ett nytt eget regelverk. Dagens energiskattelag är gjord för stora elbolag och inte för elkunder och fastighetsägare som vill reducera sin förbrukning genom att använda sina tak till solel. De krångliga regelverken är ett hinder i sig genom sin utformning.

Investeringsstödet, som varit viktigt för att introducera solel i Sverige, kan och bör avvecklas i takt med att regelverken ändras och skapar förutsättningar för en marknadsdriven utbyggnad.

Under 2015 startade även Energimyndigheten en utredning för att ta fram en långsiktig och tydligt kommunicerad strategi för hur solelen ska öka i Sverige. Ett initiativ som Solelkommissionen ser mycket positivt på, även om våra mest prioriterade frågor ovan måste få en lösning redan under 2016. Klimatavtalet från Paris ger förhoppningsvis ytterligare fokus på energiomställningen, och på att Sverige måste ta bort de nationella hinder som begränsar utbyggnaden av förnybar solel.

Vi ser alltså tillbaka på ett händelserikt 2015, och blickar fram emot ett förhoppningsvis ännu händelserikare 2016!