Förslag på undantag från bygglovskrav för solceller

Tidigare i år fick Boverket i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för undantag från krav på bygglov för solenergianläggningar och altaner. I oktober presenterade de en delrapport med följande förslag:

Solcellspaneler och solfångare som monteras på en byggnad och följer byggnadens form ska undantas från bygglovsprövning även om de påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt på annat sätt än genom byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial. Undantaget ska inte gälla för sådana byggnader eller bebyggelseområden som är särskilt värdefulla i enlighet med 8 kap 13 § PBL.

Detta förslag innebär att solcellsanläggningar som monteras med takets eller fasadens lutning ska undantas från bygglovskravet, medan upplutade anläggningar (monteras ofta på platta tak) inte är undantagna. Markanläggningar och anläggningar inom områden utan detaljplan behöver liksom tidigare inget bygglov. Vad som ska gälla för byggnadsintegrerade solceller anges först i Boverkets slutredovisning av uppdraget.

Vi i Solelkommissionen tycker att förslaget är positivt. Det kommer att göra det mycket enklare för villaägare, för där installeras solcellerna i normalfallet i samma lutning som taket. Vi skulle gärna se att även solelanläggningar på platta tak som är upplutade så lite att de inte syns omfattas och kan byggas utan bygglov.