GP: Tvärstopp för solel med missriktad skatt

I lördags (den 9 maj) debatterade Solelkommissionen i GP under rubriken Tvärstopp för solel med missriktad skatt. Här hittar du hela debattartikeln.(Not found) Du kan också läsa nedan!

Över 80 procent av Sveriges befolkning anser att vi bör satsa mer på solenergi. Därför är det märkligt att regeringen nu föreslår en lag som sätter stopp för att använda taken på flerbostadshus, skolor, sjukhus och alla större fastigheter till solpaneler. Det leder till allvarliga bakslag för omställningen till förnybar elproduktion, skriver bland andra Anders Lago, HSB.

Solelkommissionen är ett nätverk som har målsättningen att anpassa gällande lagstiftning så att egen förnybar elproduktion inte motverkas. Nätverket består av Familjebostäder, HSB, Telge Energi och Solkompaniet. Vi ser att dagens energiskattelag är anpassad till de gamla strukturerna med få stora elproducenter och många elkunder. På framtidens elmarknads är en stor del av elkunderna även solelsproducenter och producerar själva en del av sitt elbehov på taken till sina fastigheter.

Regeringen har tidigare haft höga ambitioner i dessa frågor. Därför blev vi mycket förvånade när Finansdepartementet i mars föreslog kraftiga försämringar av Lagen om skatt på energi. Finansministern Magdalena Andersson (S) och finansmarknadsministern Per Bolund (MP) är ansvariga för lagförslaget som nu är ute på remiss.

Effektivt stopp

I korthet innebär lagförslaget att en juridisk person som har flera fastigheter får betala energiskatt för den el som de reducerar sin förbrukning med. Tänk om samma sak skulle gälla värmepumpar, att man ska betala energiskatt för att man sparar energi. Detta lagförslag kommer kraftfullt och effektivt att stoppa utbyggnaden av solceller på flerbostadshus och mängder av andra större tak.

För Familjebostäder, ett av de fyra kommunala bostadsbolagen i Stockholms Stad, uppskattas lagförslaget innebära en maximal solelproduktion på två procent av den möjliga produktionen på befintliga tak. Det är en orimlig begränsning.

Självklart ska det finnas en storleksgräns. Men gränsen måste gälla per anläggning, och inte per juridisk person.

Storleksgränser per juridisk person kommer effektivt att begränsa utbyggnaden av solel och dessutom direkt missgynna allmännyttiga bostadsbolag och andra kommunalt, landstings eller statliga fastighetsägare, som till skillnad från kommersiella fastighetsägare, oftast äger alla fastigheter i ett och samma bolag. Detsamma gäller större bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare med många solcellsanläggningar.

För en snabb och effektiv utbyggnad av svensk solenergi krävs en lagstiftning som inte bestraffar den som vill producera egen solel. Rätten att använda den energi man producerar själv, utan att bli beskattad, borde vara lika självklar som rätten att odla och konsumera egna grönsaker utan att betala skatt.

Paralleller kan även dras till energieffektiviseringsåtgärder, som naturligtvis inte medför energiskatteplikt för de kilowattimmar som effektiviseras bort. På samma sätt anser vi att det borde vara självklart att den som sänker sitt behov av extern energi, genom att tillföra och använda solel, inte ska beskattas för egenanvändningen.

Regelverket inte anpassat

För att tillvarata soleffektiva tak måste elkunder också ha möjlighet att använda elnätet för att överföra solel till andra fastigheter i sitt bestånd som inte är optimala för solceller. Elmarknaden avreglerades 1996, vilket innebär att elnätet ska vara öppet för alla. Det är dock fortfarande i princip bara traditionella elproducenter och elhandlare som använder nätet för att transportera el.

Det beror på att regelverket inte är anpassat för den nya tidens kundägda elproduktion. Eftersom solen lyser på dagen, då elanvändningen i exempelvis bostäder är låg, är det rimligt att kunna flytta elen från en större solcellsanläggning till flera olika fastigheter som ägs av samma fastighetsägare utan att bli energiskattepliktig. Inskränkningen leder till att endast små anläggningar på tak med fantastisk solinstrålning kommer att installeras. Det är slöseri med energiresurser som är långt ifrån samhällsekonomiskt effektivt.

Enorm potential

Solelkommissionen har höga förhoppningar om att regeringen ska inse vilka allvarliga bakslag lagförslagen innebär för omställningen till förnybar elproduktion. Självklart ska Sverige använda sina befintliga tak till solceller. Om vi använder en fjärdedel av de befintliga taken i Sverige kommer vi kunna ha tio procent av Sveriges elproduktion år 2030 från solel. Det är vårt mål! Nu behövs regelförändringar som underlättar, inte stoppar, lokal kundägd produktion av förnybar, klimatsmart solenergi.

Sveriges befolkning vill ha mer solel. Nu är det upp till Magdalena Andersson och Per Bolund att gå folkviljan till mötes och rikta ljuset mot en förnybar elproduktion.

Anders Lago
ordförande HSB

Mats Fagerström
vd Telge Energi

Johan Öhnell
ordförande Solkompaniet