Våra mål

Solelkommissionens mål för 2030 är 30 TWh (miljarder kilowattimmar).

Dessutom föreslår Solelkommissionen att Sverige bör ha en nationell strategi och ett långsiktigt mål för solelparker – på samma sätt som för vindenergin!

Mål till 2030

Under 2021 nådde vi 1 % solel av Sveriges totala elförbrukning, vilket innebär 1,6 TWh solel. Vårt mål för 2030 är 30 TWh. Sveriges elförbrukning kommer dubblas för att möta samhällets elektrifiering och mer el behövs snabbt.

12 TWh från hustak

Av de totala 30 TWh menar Solelkommissionen att 12 TWh skall produceras på hustak.

18 TWh från solparker

De resterande 18 TWh av målet ska genereras från solparker.

Nationell strategi för solelparker

Vindkraft är sedan länge ett riksintresse och Sverige har ett långsiktigt mål för vindkraften på 100 TWh. Att göra solelparker till ett riksintresse med nationella mål och strategier är en förutsättning för att länsstyrelser, regioner och kommuner ska kunna besluta om tillståndsfrågor och väga olika intressen emot varandra. 

Hållbar utbyggnad

Ta fram en nationell strategi för en hållbar utbyggnad av solelparker.


30 TWh

Anta ett långsiktigt nationellt mål på 30 TWh för solelparker.


Rikintresse

Gör solelparker till ett riksintresse.


Utbyggnaden av solel går allt fortare, men det är bara enstaka procent av våra tak som används för solel idag. Med bra regelverk för kundägd solel är det fullt möjligt att nå målet 20 TWh till 2030 för solel på tak. 

Solelkommissionen

Att bygga solel på byggnader är den mest optimala lokaliseringen, eftersom de använder ytor som står tomma idag och att det finns ett elbehov i samma hus.

Solelkommissionen

Utgångspunkten för solelparker är att använda mark som inte är högproduktiv, det vill säga i första hand betesmark och åkermark av de lägre klasserna. Solelparker är yteffektiva och för att bygga 30 TWh solel behövs 45 000 hektar.

Solelkommissionen