stort solcellstak i Sverige

Ny avgift för ursprungsgarantier (UG) införs

Regeringen beslutade 25 augusti 2022 om att införa en årsavgift på 200 kr för villaägare som vill ha sin solel märkt som solel. En villaägare säljer ungefär hälften av sin solelproduktion till sitt elhandelsbolag, som i sin tur säljer den vidare som solel till sina elkunder som inte har solceller. Förutsättningen för att kunna sälja elen vidare som solel är självklart att den är ursprungsmärkt. Den nya avgiften gör det för de flesta villakunder olönsamt att märka sin el.

Avgiften införs för att antalet villaägare med solel har ökat kraftigt, vi kommer under 2022 passera 100 000 villaägare som har egen solel på taket. Kostnaden införs för att täcka Energimyndighetens kostnader för att hantera UG. Solelkommissionen har tillsammans med Svensk Solenergi tagit fram ett förslag till hur helhandelsbolagen, som ombud för sina villakunder skulle kunna hantera ursprungsgarantierna. Det skulle vara ett effektivt sätt och billigt sätt att hantera UG och säkerställa att solelen från villataken även i fortsättningen kan säljas som solel. Energimyndigheten skulle avlastas och elhandelsbolagen som redan har villaägarna som kunder och bra systemstöd skulle hantera ursprungsgarantierna för sina kunders räkning.

Utan UG blir solelen omärkt el och därmed el som medför CO2 utsläpp. Det kommer göra det svårare för villaägarna att få bra betalt för sin solel i framtiden. Det minskar också utbudet av solel för alla de elkunder som inte själva kan producera solel.

– Villaägare som producerar solel ska självklart få sälja den som solel och inte som omärkt el. Vi behöver alla incitament för att öka solelproduktionen och en viktig del är att kunna sälja den vidare med UG. Vi konsumenter efterfrågar ju allt mer att det vi köper är ursprungsmärkt och då måste vi göra det enkelt och möjligt även för solel säger Johan Öhnell, ansvarig för Solelkommissionen.

Läs mer om vårt förslag och de konsekvenser som en avgift innebär på Fakta PM. Om du vill läsa mer om avgiften som införs hittar du den här.