Ny Teknik: Ändra lagen så kan fler tanka sol från taken

Även om sommarvärmen hänger kvar i högsta grad är semestrarna nu över och Solelkommissionen är redo att fortsätta att driva de viktigaste solfrågorna. Vi inleder med en debatt i Ny Teknik, som publicerades igår. Här hittar du den, eller nedan:

Lagen som hindrar dem som producerar egen solel att flytta el mellan byggnader måste skrivas om. Först då kan de bästa lägena för solel utnyttjas maximalt, skriver företrädare för Familjebostäder, HSB, Telge Energi och Solkompaniet.

Vad har galoppbanor, flygplatser och begravningsplatser gemensamt? Alla kan anlägga och använda egna starkströmsledningar. Men att dra en egen kabel mellan två flerbostadshus inom samma fastighet är däremot inte tillåtet. Det stoppar den som vill flytta egenproducerad solel från en byggnad till en annan. För att utnyttja soleffektiva tak optimalt måste lagen ändras.

I dag tillvaratar Sverige knappast solen som energikälla. Av vår elanvändning kommer mindre än en tusendel av elen från solceller. I Italien är andelen tio procent. Även om Medelhavsländer är kända för sitt soliga väder är Sveriges förutsättningar nästan lika bra. Stockholm nås exempelvis av omkring 60 procent av den solinstrålning som når Rom. Sverige har med andra ord en enorm solelpotential.

Det är uppenbart att vår låga nivå inte beror på solinstrålningen. Studier visar att det finns förutsättningar att producera 10 procent av vårt elbehov om vi använder en fjärdedel av alla tak i bra sollägen. Vi menar att det är fullt rimligt att nå denna potential till år 2030. Men då krävs en ny politik som inte motverkar egenproduktion av förnybar energi.

Solelkommissionen är ett nätverk som har målsättningen att anpassa gällande lagstiftning så att egen förnybar elproduktion inte motverkas. Nätverket består av Familjebostäder, HSB, Telge Energi och Solkompaniet.

Vi ser att dagens energiskattelag är anpassad till den gamla strukturen med få stora elproducenter och många elkunder. På framtidens elmarknad är en stor del av kunderna även solelsproducenter. De skapar en del av sitt elbehov själva på fastighetens tak.

Enligt Ellagen får starkströmsledningar endast byggas av den som har så kallad nätkoncession. El som går till ett koncessionspliktigt nät är skattepliktig. Vissa typer av starkströmsledningar är dock undantagna från koncessionsplikten: så kallade icke koncessionspliktiga nät.

Det är tillåtet att dra egna starkströmsledningar inom bostadshus. Det är även tillåtet att dra kabel från bostadshus till närliggande byggnader. Förutsatt att byggnaderna inte är just bostadshus. För den som vill bygga en ledning mellan två bostadshus på samma fastighet är det däremot tvärstopp.

Kravet på nätkoncession för ledningar mellan bostadshus inom samma fastighet begränsar kraftigt möjligheterna att effektivt utnyttja tak med god solinstrålning. Den el som används där den producerats är i regel mer värdefull än den som matas in på det externa nätet. Det beror på att producenten slipper betala överföringsavgift, energiskatt och moms.

Det enklaste sättet att öka egenanvändningen är att dra en kabel från en byggnad med solceller till en byggnad där elen kan användas. Men det är alltså i dag inte tillåtet.

Om regelverket förändras, så att även flerbostadsfastigheter blir undantagna från kravet på nätkoncession, blir det möjligt att bygga större och mer kostnadseffektiva solcellsanläggningar på bostadshus med bäst förutsättningar.

Det är dags att lagen ändras så att fler hyresgäster får tillgång till närproducerad, förnybar solel.

Helena Ulfsparre,
miljöchef Familjebostäder

Magnus Ulaner
miljöchef HSB

Petra Hallenbrant
kundchef Telge Energi

Johan Öhnell
ordförande Solkompaniet