Ny Teknik: Avskaffa solelsskatten – den är ohållbar för Sverige

All egenproducerad förnybar el som används för att täcka fastighetens elanvändning bör vara befriad från energiskatt, skriver Svensk Solenergi, Fastighetsägarna och Solelskommissionen på debattsidan i Ny Teknik.

Läs artikeln här eller nedan.


DEBATT. All egenproducerad förnybar el som används för att täcka fastighetens elanvändning bör vara befriad från energiskatt, skriver Svensk Solenergi, Fastighetsägarna och Solelskommissionen.

Vi har en fantastisk solelsboom i Sverige. Förra året passerade vi 40 000 anläggningar. Men det är främst på byggnader med små tak, som villor. På stora byggnader, som sjukhus, idrottshallar och logistikcenter, finns sällan anläggningar.

Det beror på att Sverige har en lagstiftning för beskattning av egenanvänd solel som gör det olönsamt att bygga på de stora taken. Andra EU-länder har ingen storleksgräns. Där kan stora tak användas fullt ut för att producera solel för eget behov utan att beskattas.

Det är dags att Sverige och energiminister Anders Ygeman tar bort den unika svenska skatten.

Sverige har alla förutsättningar för fossilfri el. Trots det tvingades, mitt under högsommaren, två fossilbränsleeldade kraftvärmeverk startas upp och tillåtas spy ut koldioxid. Den unika svenska gränsen på 255 kW för energiskattebefrielse för solel beror enligt regeringen på att vi annars skulle bryta mot EU:s statsstödsregler.

En aktuell granskning vi har låtit genomföra visar med stor tydlighet att andra EU-länder inte alls gör samma bedömning.

Som exempel har Spanien och Österrike de senaste åren tagit bort sina gränser. Danmark, som ligger långt före Sverige i andel solel, har aldrig ens haft skatt på egenanvänd solel. I Finland, som likt Sverige ändå har en gräns, är den tre gånger så hög som vår. Det är ohållbart för Sverige.

Vi föreslår därför att all egenproducerad förnybar el som används för att täcka fastighetens elanvändning, oavsett storlek på anläggningen, ska vara befriad från energiskatt.

På så sätt hanteras solel på samma sätt som annan energieffektivisering, som byte till led-belysning som ju också gör att fastighetsägaren behöver köpa mindre el. EU:s uppdaterade förnybarhetsdirektiv som antogs i december 2018 uppmuntrar till olika stödsystem för egenanvändare av förnybar energi. En stödåtgärd som nämns är skattelättnader av olika slag. Sverige bör följa EU:s uppmuntran.

Enligt granskningen drabbas cirka 25 000 byggnader i Sverige som har potential för solelsanläggningar över 255 kW av energiskatten. Om dessa tak används fullt kan de producera fyra miljarder kilowattimmar (4 TWh). Det innebär investeringar på upp till 30 miljarder kronor.

Investeringarna i förnybar energi behöver inte tas från vare sig skatte- eller elkundskollektiven eftersom Sveriges fastighetsägare är beredda att genomföra investeringarna. Dessa uteblir nu på grund av Sveriges unika stoppregel.

Installationer av solceller är arbetsintensivt och dessa investeringar innebär 12 000 årsarbeten, eller 1 200 nya jobb, om utbyggnaden sker under tio år. Rapporten lyfter också fram att det är just stora kommersiella byggnader som det byggs mest av i Sverige.

Den totala byggnadsytan har ökat med fem procent under de senaste fem åren, medan de stora byggnadernas yta har ökat med 25 procent. En stor andel är logistikbyggnader och de kan, om taken får användas fullt ut, producera sitt eget årsbehov av el och i många fall också generera ett överskott soliga dagar.

De allra flesta installationerna kommer med borttagande av energiskatten på egenanvänd förnybar el att genomföras i mellersta och södra Sverige där det idag finns för lite elproduktion.

Att använda våra tak till solel är en viktig del i omställningen till ett mer hållbart energisystem. Det visades med all tydlighet när vi i somras var tvungna att plötsligt använda kraftvärme baserad på fossilt bränsle.

Nu är det dags för Sverige att göra som övriga Europa och börja använda de stora taken. Vi har visat att EU inte bara tillåter utan även uppmuntrar till det. Vår förhoppning är att regeringen redan nu i höst kommer med förslag på att ta bort den unika svenska stoppregeln. Då kan många stora tak få solel redan från nästa år och nya jobb skapas.

Anna Werner, vd Svensk Solenergi

Rikard Silverfur, chef uveckling och hållbarhet, Fastighetsägarna Sverige

Johan Öhnell, ansvarig Solelkommissionen


Nyfiken på rapporten? Läs mer