Ny Teknik: Sverige bör ha ett mål på 30 TWh för solel

Vi uppmanar energiminister Anders Ygeman att göra soleparker till ett riksintresse. Solelparker är del av Sveriges framtida energimix, skriver en rad aktörer i solelsbranschen. Vi har en solelboom i Sverige och över 50 000 byggnader har nu solceller på taken. Solelparker är det däremot ont om trots att Sverige har bra förutsättningar med god tillgång till mark och särskilt bra solinstrålning längs kusterna. Solelparkerna kan dessutom byggas i södra och mellersta Sverige där det i dag är stor brist på elproduktion och därmed höga elpriser. Sverige behöver därför göra solelparker till ett riksintresse och ta fram en nationell strategi och ett mål för en hållbar utbyggnad av solelparker.

Riksintresse

Vindkraft är sedan länge ett riksintresse och Sverige har ett långsiktigt mål för vindkraften på 100 TWh. Sedan förra året arbetar Energimyndigheten med att ta fram en nationell strategi för en hållbar utbyggnad av vindkraft. Att göra solelparker till ett riksintresse och att det finns nationella mål och strategier är en förutsättning för att Länsstyrelser, regioner och kommuner ska kunna besluta om tillståndsfrågor och väga olika intressen emot varandra. Det skapar också en tydlighet för elnätsbolagen att de behöver kunna hantera en stor mängd nya inmatningspunkter.

Sol och vind kompletterar varandra utmärkt eftersom de producerar el under olika säsonger och tider på dygnet. För att skapa en jämn produktion under året är det bra för elsystemet med 30 procent solkraft i förhållande till vindkraft. Det innebär att ett långsiktigt mål på 30 TWh solel matchar vindkraften på ett bra sätt.

Prisnedgången på solceller gör att solelparker i dag kan byggas utan statligt stöd. 2020 beslutade riksdagen att stänga elcertifikatsystemet och tog bort investeringsstödet. Intresset för att investera i solelparker i Sverige, utan stöd, finns därför redan och är stort. Det gör att Sverige kan få en snabb utbyggnad av solelparker om vi får tillståndsprocesserna och elnätsanslutningarna att fungera smidigt.

Totalt har vi i södra och mellersta Sverige 450 000 hektar betesmark och 120 000 hektar som ligger i träda. Den samlade åkerarealen i samma område är 2 100 000 hektar. Utgångspunkten för solelparker är att använda mark som inte är högproduktiv, det vill säga i första hand betesmark och åkermark av de lägre klasserna. Solelparker är yteffektiva och för att bygga 30 TWh solel behövs 45 000 hektar. Det kan jämföras med att Energimyndigheten anser att vindkraften behöver tio gånger så stor yta för 100 TWh.

Solelparker i södra och mellersta Sverige kan använda det väl utbyggda elnät som redan finns. Det är en viktig hållbarhetsaspekt i att öka den förnybara energin.

Solelkommissionen anser att det är viktigt att utbyggnaden av solelparker sker på ett hållbart sätt med hänsyn till andra markintressen. Det är därför avgörande att en nationell strategi innehåller och anger riktlinjer för vilken mark som ska användas för solel. Det är också viktigt att ta med det faktum att mark som används till solelparker hålls öppen och kan användas till jordbruk när solelparken tjänat ut. Solelparkerna lånar bara marken och om de utformas på ett klokt sätt de kan öka den biologiska mångfalden och stödja ekosystemet lokalt.

Solelkommissionen vill därför att regeringen beslutar att:

  • Ta fram en nationell strategi för en hållbar utbyggnad av solelparker
  • Anta ett nationellt mål på 30 TWh för solelparker
  • Göra solelparker till ett riksintresse

Regeringen har nyligen beslutat att ta fram en nationell strategi för vätgas vilket ytterligare lyfter fram vikten av att göra det även för solelparker. Stora mängder sol- och vindkraft är en förutsättning för produktionen av vätgas. Vi uppmanar därför energiminister Anders Ygeman att agera snabbt och därmed skicka en tydlig signal till både investerare och myndigheter att solelparker är del av Sveriges framtida energimix.

  • Anders Lago, förbundsordförande HSB
  • Lena Herder, landschef Ikea Sverige
  • Johanna Skogestig, vd, Vasakronan
  • Johan Öhnell, ordförande, Solkompaniet
  • Johannes Boson, vd, Telge Energi

Fotnot: Solelkommissionen är en samverkan mellan HSB, Ikea, Telge Energi, Solkompaniet och Vasakronan.

Här kan du läsa artikeln i Ny Teknik