Pressmeddelande: Interna nät för flerbostadshus förbättrar solelen med 25 %

Solelkommissionen var den 13 februari hos Nätkoncessionsutredningen för att lyfta frågan om vikten av att tillåta interna nät mellan flerbostadshus på samma fastighet. Utredningen ska vara klar i juni 2019 och kan ändra dagens regelverk som idag låser in kundägd solel i varje enskild byggnad.

Dagens regelverk straffar flerbostadshus. Det är redan idag tillåtet att ha ett internt nät för industrifastigheter, skolor, sjukhus och andra typer av verksamheter. Det finns ett stort intresse för solel bland de som bor i bostadsrätter att kunna producera och förbruka egen solel, därför är det utmärkt att frågan nu utreds och jag är optimistisk om att utredningen föreslår en lösning i juni

Johan Öhnell, initiativtagare till Solelkommissionen och ordförande i Solkompaniet.

Solelkommissionen lyfte fram ett tydligt exempel från en förstudie som Solkompaniet gjort för en bostadsrättsförening. Föreningen har åtta byggnader. Förstudien visar att solelproduktionen ökar och kostnaden minskar för solelanläggningarna om regelverket skulle ändras. Produktionen blir högre per installerad kilowatt när man bygger på de tak som är mest lämpade för solel, än att bygga på alla byggnader. Flerbostadshus på en fastighet byggs ofta runt innergårdar, vilket gör att taken ligger åt olika väderstreck och har därmed olika förutsättningar för solelproduktion.

Att bygga åtta små anläggningar på olika tak medför extra kostnader för taksäkerhet, lyft och inkopplingar. Dessutom blir det en ökad servicekostnad när det är åtta anläggningar istället för tre större. Det gör att kalkylen förbättras med 25 procent om man bygger på de tre byggnader som har de soligaste taken, istället för att bygga på alla åtta byggnaderna. HSB som var med vid mötet visade exempel från sina bostadsrättsföreningar där dagens regelverk gör att det byggs för små anläggningar på de bästa taken.

Vår förstudie visar att det är mycket viktigt att regelverket ändras så att det blir tillåtet att bygga ett internt nät mellan flerbostadshus på samma fastighet. Rätten till interna nät för flerbostadshus är också väldigt viktig för både allmännyttiga- och privata bostadsbolag för att kunna använda taken optimalt för solel. Ett förändrat regelverk skulle också påverka hur taken utformas vid nybyggnation av flerbostadshus. Om taken från början utformas för solceller kan man enkelt fördubbla solelproduktionen jämfört med konventionella tak.

Johan Öhnell.

Läs mer om utredningen: www.sou.gov.se/natkoncessionsutredningen/

Kontakt

Johan Öhnell, 0708-51 58 50, johan.ohnell@solkompaniet.se

Om Solkompaniet

Solkompaniet startade 2010 och är marknadsledande inom solceller till företag i hela Sverige. Bolaget omsätter 120 MSEK. I projektbolaget projekterar, bygger och utför vi service på solcellsanläggningar hos större fastighetsägare. I vårt konsultbolag arbetar vi med förstudier, kartläggningar av fastighetsbestånd och strategisk rådgivning om teknik och regelverk kopplat till solel. www.solkompaniet.se

Dotterbolaget IBC SOLAR AB är solelgrossister och erbjuder även projekteringsverktyg och utbildning till lokala installationsbolag. www.ibcsolar.se

Om Solelkommissionen

Solelkommissionen arbetar för att förbättra förutsättningarna för solel. Initiativet startade 2015 och är ett nätverk som idag består av HSB, JM, Vasakronan, Telge Energi och Solkompaniet. Läs mer: www.solelkommissionen.se