Remisser

Här publicerar vi de brev och remisser som vi skickat till de olika departementen och myndigheterna. Scrolla ner lite så hittar du dem i kronologisk ordning.
Finansdepartementet
Remissvar på finansdepartementets promemoria Tillfällig skatt på vissa elproducenters överintäkter (Fi2022/03328)
2023-01-13
Finansdepartementet
Remissvar på finansdepartementets promemoria Förstärkt skattereduktion för installation av solceller (Fi2022/02811)
2022-10-31
Infrastrukturdepartementet
Remissvar Ei rapport: Översyn av regelverket för nätavgifter för mindre produktionsanläggningar (2021/01083)
2021-03-23
Energimarknadsinspektionen
Interna elnät: Tolkning av de nya undantagen från kravet på nätkoncession, IKN
2022-02-01
Miljödepartementet
SOU:2021:21 En klimatanpassad Miljöbalk
2021-10-21
Infrastrukturdepartementet
Promemoria om Ursprungsgarantier, UG
2021-10-15
Energimarknadsinspektionen
Promemorian Elnätstariffer
2021-09-20
Finansdepartementet
Förslag till Energiskattedirektiv
2021-09-10
Energimarknadsinspektionen
Nätavgifter för mindre elproduktionsanläggningar
2021-02-12
Finansdepartementet
Utökad skattebefrielse för egenproducerad el
2021-01-18
Naturskyddsföreningen
Remissvar – Bra miljöval
2021-01-14
Infrastrukturdepartementet
Förslag för att få en mjuk övergång till en solelmarknad utan stöd
2020-07-02
Finansdepartementet
Skattereduktion för installation av grön teknik – grönt avdrag
2020-06-12
Infrastrukturdepartementet
EU lagstiftning inom elmarknadsområdet
2020-06-03
Infrastrukturdepartementet
Ursprungsgarantier för mikroproducenter
2020-05-25
Infrastrukturdepartementet
Remissvar – Mindre aktörer i energilandskapet
2019-11-20
Infrastrukturdepartementet
Remissvar Moderna elnät (SOU 2019:30)
2019-10-29
Miljö- och energidepartementet
Utredning av vissa genomförandefrågor i förnybarhetsdirektivet
2019-10-09
Miljö- och energidepartementet
Energimyndighetens rapport om kontrollstation 2019 för elcertifikatsystemet (ER 2018:25)
2019-04-05
Energimyndigheten
Ny föreskrift för statligt stöd till solceller
2018-10-25
 Finansdepartementet
Ytterligare utvidgad skattebefrielse
2018-05-25
Näringsdepartementet
Boverkets – bygglov för solceller
2018-01-04
Miljö- och energidepartementet
Ny elmarknadslag
2018-01-04
Finansdepartementet
Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad el
2017-01-18
Finansdepartementet
Möjliggör andelsägande av solceller
2016-12-15
Miljö- och energidepartementet
Elcertifikatsystem
2016-11-30
Finansdepartementet
Omsättningsgräns för mervärdesskatt
2016-05-04
Finansdepartementet
Lösningen på energiskattefrågan
2016-01-20
Energidepartementet
Synpunkter inför utredningen om solelstrategi
2015
Energimarknadsinspektionen
Interna elnät: Tolkning av de nya undantagen från kravet på nätkoncession, IKN
2022-02-01