Elnät

Solelkommissionen lyfter i sitt remissvar på Energimarknadsinspektionens rapport om framtidens elnätstariffer att inmatningstarifferna bör ändras. Dagens tariffer för elproduktion är framtagna innan det fanns solelparker i Sverige och behöver anpassas till hur solelproduktionen sker och hur de påverkar elnätet. Solelkommissionen lyfter bland annat att effekttariffer som utgår från medeleffekten istället för den högsta effekten under en månad kan vara ett alternativ som bör utredas närmare.

Läs Solelkommissionens remissvar >>