Utredningen om mindre aktörer i ett energilandskap i förändring

Förra sommaren tillsatte regeringen en statlig utredning under ledning av Lise Nordin för att identifiera hinder för småskalig elproduktion, energieffektivisering och batterilagring. Den sista februari kom delbetänkandet Mindre aktörer i energilandskapet – genomgång av nuläget. Den innehåller en kartläggning av de hinder som finns. Kartläggningen är grunden för de åtgärder som utredningen kommer att föreslå i en slutrapport hösten 2018. Utredningen konstaterar att det finns en rad hinder kvar trots att regelverken för kundägd solel har ändrats och förbättrats kraftigt de senaste åren. För villaägare, bostadsrättsföreningar och mindre företag lyfter man fram att det är krångligt att hitta information om de regelverk och stöd som finns.

– Vi på Solelkommissionen håller helt med om att regelverken är för krångliga och ser det som viktigt att Energimyndigheten går vidare med sitt förslag om att skapa en informationsplattform, säger Johan Öhnell, vd på Solkompaniet och ansvarig för Solelkommissionen.

– Jag är även glad över att utredningen har med frågan om att det inte är tillåtet flytta el mellan olika byggnader. Det är ett stort hinder för många och speciellt för bostadsrättsföreningar och andra ägare till flerbostadshus, fortsätter Johan. Nu blir det spännande när utredningen går in i nästa fas när det ska tas fram konkreta förslag till åtgärder, det kommer spela stor roll för utvecklingen av solel i Sverige, speciellt för de mindre aktörerna, avslutar Johan Öhnell.

Läs delbetänkandet 

Läs mer om Solelkommisionen