Vi bildar Solelkommissionen!

Dagens lagstiftning styr mot gammaldags energiproduktion och skapar inte förutsättningar för egenproduktion av el – det är anledningen till att HSB, Tegle Energi, Solkompaniet och Familjebostäder, som representant för Stockholms allmännyttiga bostadsbolag, nu går samman och bildar Solelkommissionen. Tillsammans har vi under vintern utrett och tagit fram förslag på lösningar som innebär avgörande förbättringar för den som vill producera egen el.

Regelförändringar

Även regeringen har sett över lagstiftningen och kom nyligen med förslag på ändringar i Lagen om skatt på energi. Förslagen innebär en väldigt låg nivå för hur mycket el en fastighetsägare kan egenproducera innan denne tvingas betala energiskatt. Vidare innebär regelförändringarna att elkunder inte får använda det allmänna elnätet för att flytta egenproducerad el från fastigheter med solceller till fastigheter med sämre förutsättningar för solelproduktion. Båda förslagen innebär till och med försämringar gentemot hur Skatteverket tillämpar dagens lagstiftning!

– Solelkommissionen anser att gränsen för hur mycket el en fastighetsägare kan egenproducera innan man tvingas betala energiskatt bör höjas och sättas per anläggning. Om gränsen sätts per juridisk person, som i regeringens förslag, innebär det att ett mycket stort antal befintliga tak på flerbostadshus inte kommer att användas av skattemässiga skäl. Dessutom måste det allmänna elnätet självklart få användas även av elkunderna, till exempel för att flytta el, utan att man drabbas av extra skatter, säger Johan Öhnell, styrelseordförande Solkompaniet.

Resultaten från de solelprojekt som har genomförts visar att tekniken fungerar enligt förväntan, samtidigt som de senaste årens prisnedgång på solceller har gjort det ekonomiskt möjligt att bygga solceller på befintliga tak utan investeringsstöd. Därför har frågan om hur solelen får användas blivit avgörande för alla fastighetsägare och privatpersoner som vill producera egen solel.

Målsättning år 2030

Solelkommissionen anser att vi bör tillvarata solens energi och att alla bör ha rätt att producera sin egen solel, oberoende av var man bor, hur fastigheterna ägs eller vilken verksamhet som bedrivs i dessa. Om vi i Sverige använder 25 % av taken i bra sollägen kan vi producera 10 % av vårt elbehov med sol även i Sverige. Detta anser Solelkommissionen är en nödvändig, och fullt rimlig, målsättning till år 2030.

Konsekvensen av dagens lagstiftning är dock att Sverige inte utnyttjar solens potential som förnybar energikälla. För att nå 10 % solel år 2030 krävs en förändrad lagstiftning som ger elkunder, privata såväl som företag, enkla och långsiktiga förutsättningar att bli egna solelproducenter. Solelkommissionens utredning har analyserat och kartlagt ett stort antal frågeställningar kring egenproduktion av el, både för privatpersoner och större fastighetsägare.

Utredningen i sin helhet och alla förbättringsförslag finns här (tidigare länk ”not found”).

Ladda ner pressmeddelandet i sin helhet här.

Kontaktuppgifter till Solelkommissionens representanter hittar du här.